تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ | ۲۲:۵۳ بعد از ظهر | نویسنده : سمیــــرا رضایی

نگه داری ساختمان ها ی مرتفع همجوار در گودبرداری های بسیار عمیق:

زمانی که مقاومت زمین کم است وباید از چند طبقه زیرین برای ساختمان جدیدالاحداث استفاده شود و هیچ یک از روش های گود برداری پیشین، توان نگه داری ساختمان هم جوار نداشته باشند،باید به ترتیب زیر عمل نمود:

1- تا ارتفاعی که خطر رانش ساختمان هم جوار وجود ندارد، گودبرداری توسط وسایل مکانیکی به شکل گسترده و همه جانبه اجرا می شود.

2- پس از این مرحله،پلان آکس بندی بر سطح گود برداری اولیه پیاده شده و سپس ادامه خط آکس بر سطح گچ شده دیوار ساختمان هم جوار ،یا بر سطح عمودی دیوار خاکی دقیقا اجرا میگردد.

3- خط محیط دایره چاه به قطر حدود 150 سانتی متر در مسیر محورهای عمودی و افقی بر سطح زمین گود شده، پیاده میش شود.

4- بر سطح دیوار همجوار و همچنین بر سطح دیواره ی گودبرداری اولیه طبق زمینه گچ شده،خط تراز تا ارتفاعی حدود 120 سانتی متر بالاتر از سطح زمین طبیعی (درتمام جوانب) به طور دقیق رسم می شود.

 

توجه:

این خط تراز برای اندازه برداری و ترا زکردن سطح روی پی و صفحه زیر ستون کاملا الزامی است.

 

5- پیرو نقشه اجرای سازه از ستون ها،ارتفاع لازم با اجرای حفر چاه تا سطح زیر پی آن در عمق زمین اجرا می شود.

6- پس از حفر چاه با عمل ((نقو زنی)) (مانند عمل کاریزکنی )، یک کانال افقی با ارتفاع حدودا 2.5 متر (که کارگران راحت بتوانند کار کنند) وبا عرض چاه ،به شکل (( قوس کله قندی )) برای جلوگیری از ریزش اجرا می شود.

 

اجرای پی سازی در عمق چاه:

1- بنا بر نقشه های مقطع (برش) اجرایی وبا اندازه برداری از خط تراز تا سطح زیر پی و روی بتن مگر ،متر کشی عمودی بسیار دقیقی انجام شده و اصطلاحا میخ کوبی دقیقی از جنس میل گرد آرماتور بر کف چاه ها اجرا می شود؛ به طوری که سطح این میل گردها با یک دیگر کاملا تراز باشند.

2- با ریسمان کشی بر سطح میخ کوبی زیر پی ،عمل بتن ریزی برای بتن مگر انجام می شود.

 

توجه 1:

بتون ریزی مگر زیر پی ،باید از دو جهت طولی و عرضی کاملا تراز باشند.

توجه 2:

از آن جایی که این گونه ساختمان ها مرتفع بوده و دارای طبقات تحتانی و فوقانی هستند،پی سازی ها  باید گسترده و صفحه ای باشند.بنابراین برای پی زیر ستون قسمتی از پی که ساخته میشود،میل گذاری اصولی کف پی اجرا شدهو میل گرد انتظار برای ادامه پی سازی صفحه ای در آن تعبیه می شود.

 

توجه مهم:

با استفاده از خط اکس رسم شده بر سطح دیوارهای بالاتر از سطح زمین طبیعی وبا شاقول دهی توسط وزنه سنگین (باسنگ 10 کیلویی) ریسمان مقاوم ،وزنه آن را در امتداد خط آکس قرار می دهد. وسط قطر وزنه آویخته بر سطح دیواره ی چاه ،ناحیه ارتفاع پی که ((گچ کشیده شده)) خط کشی و انتقال خط اکس عمودی ،قالب بندی ،میل گرد گذاری و بلت گذاری ها نیز انجام می گردد.

4- پس از اجرای بتن ریزی پی زیر ستون ،با استفاده از خط تراز و متر بلند،صفحه زیر ستون به طور اصولی در محل خود قرار داده شده و سپس جوانب صفحه فلزی با تراز دستی ،تراز می شود.

5- دوباره با استفاده از خط آکس رسم شده بر سطح دیوار همجوار و شاقول دهی با وزنه سنگ کیلو (قطر سنگ کیلو)در امتداد شاقول قائم بر سطح صفحه خطی کشیده می شود که در نتیجه رسم آن خط، نیمی از قطر سنگ دقیقا در امتداد خط آکس بالا خواهد بود و از این خط اکس مقطع ستون بر سطح صفحه زیر ستون رسم می شود.

6- ستون هایی را که قبلا نبشی زیر سری برای پل ها به آن جوش شده ،باید توسط کرن یا جرثقیل از سطح زمین بلند کرده ودرون چاه روی صفحه زیر ستون (محل رسم شده روی صفحه زیر ستون )قرار داد.

 

اجرای گودبرداری عمیق:

1- برای استقرار ستون ها در ارتفاعی به شکل انتظار حدود ( H/5 ارتفاع طبقه) و بلند تر از سطح زمین با نبشی گذاری در آن و پیرو نقشه های محاسباتی،پل کشی در محورهای عمودی و افقی اجرا می گردد.سپس گودکنی با روش دستی انجام شده و خاک توسط باکت و کرن،از محل گود برداری خارج می شود این عمل،تا ارتفاع حدود 150سانتی متری و پایین تر از نبشی گذاری ستون در محل اجرا می شودتا بتوان عمل پل کشی را انجام داد.

2- عمل پل کشی در محور اکس های عمودی و افقی در جوانب ستون ها تکرار شده وپس از مهار سازی کامل ستون ها و جوشکاری اصولی ،گودبراری طبقه زیرین تکرار می شود . بدین ترتیب،با گود برداری طبقه به طبقه وپل کشی و جوشکاری اصولی تا سطح روی پی و در نتیجه سطح زیر پی به قسمت های باقی مانده از پی سازی صفحه خواهیم رسید.

 

توجه :

پس از گود برداری کامل،ادامه پی سازی صفحه ای از بتن ریزی مگر و میلگرد گذاری برای برای سطح زیر پی گسترده و اتصال آن ها با میلگردهای انتظار از پی های زیر ستون انجام شده و با بتو ریزی پی سازی گسترده «صفحه ای» به وجود می آید.

 

توجه مهم:

مراحل اجرایی اسکلت پله ،کلاف کشی محل آسانسور ،بادبندها، دیوارچینی جانبی،عایق رطوبتی و سایر موارد از طبق ی آخر زیرین انجام شده و سپس پوشش آن طبقه (که بیشتراز «سقف های ترکیبی» است)اجرا و به همین ترتیب ادامه میابد تا به طبقات بعدی و بالاخره به سطح زمین برسد. بدین شکل،ساختمان همجوار نگه داری شده و از سطح زمین، مراحل اجرایی بعدی اجرا می شود.

 

   • یونس
  • قالب میهن بلاگ